گیاه درمانی و طب سنتی
این وبلاگ به روز رسانی میشود... 
قالب وبلاگ
۱٢ بهمن ۱۳۸۸ :: ۱:۱٠ ‎ب.ظ ::  نويسنده : ف.ع

 

 

 

نویسنده پرفسور منوچهر جعفریان 

 

دوعضومهمدیگربدننیزهمانندمغزانرژیخودرافقطازقندخونتامینمیکنند . یکیکلیهودیگریسلولهایقرمزخون.

 ایندوعضومهمبدندائماانرژیخودراازقندخونمیگیرندودرسطحقندخونتاثیرمیگذارند. حالباتوجهبهاینمطالبسوالیمطرحمیشودکه :

آیاشامخوردنعاملاصلیچاقیمحسوبمیشودواگراینطوراستچطورمیتوانگرسنهخوابید؟!!!

 ایکاشبهجایشامبیشتربهصبحانهخوردناهمیتمیدادیم در حالیکه درحالحاضراکثریتبچههایمحصلبدونصبحانهبهمدرسهمیروند.

منظورازشامنخوردنایننیستکهاصلاشامنخوریدوگرسنهبخوابید. « بحثاصلیمارویشامخوردندروقتمناسبشباست. »

 چراکهمتاسفانهدرکشورمااکثرخانوادههادرساعاتپایانیشبشامصرفمیکنند. دانشمندانطیتحقیقاتزیادیبهایننتیجهرسیدهاندکه : « مصرفغذادردیرهنگامسبببالارفتنوحشتناکقندخونمیشود. »

 

- قدماولبرایرهاییازچاقیآنهمبرایهمیشهوداشتنانداممتناسبایناستکهبههرنحویکهشده = نوشابههایشیرینوآردسفید = راتاجاییکهامکانداردازبرنامهغذاییخودحذفکنیم.

 اینموادقندخونرابهطوروحشتناکیبالامیبرندوسببترشحانسولینمیشوند. درحقیقتاینقندیاآردسفیدنیستکهمنجربهبروزچاقیمیشودبلکه :

 « عاملاصلیآنهمانانسولیناستکهدرخونمیچرخد. » 

 انسولینتنهاهورمونیاستکهبههورمونآنابول (anabole) معروفاست :

 آنابول یعنیهورمونچاقی.

 

درمقابلهورمونیوجودداردکهبههورمونکاتابول(katabole)معروفاستکههمانهورمونلاغریاست.

 

 هورمونهایلاغریعبارتنداز : «گلوکاگون» کهرغیبسرسختانسولینمیباشندوجایگاهآندرکنارسلولهایترشحکنندهانسولیندرجزایرلانگرهاساست. یکیدیگرازهورمونهاییکهدشمنواقعیهورمونانسولیناست «هورمونزوماتوتروپین» استکهازقسمتجلویهیپوفیزترشحشدهوبهخونمیریزد. اینهورمونکهمخففآن sth استدرصورتیبهخونمیریزدکهاولاانسانخوابباشدودیگراینکهانسولیندرخوننباشد.
اینهورمونبهاصطلاحشبکاراستواینهورمونوقتیترشحمیشودکههورمونملاتونینباعثخوابفردشدهباشدعملاصلیاینهورمونموثردررشدبچههابودهودربزرگسالانباعثذوبچربیها (لاغری) میباشد.اینهورمونشبکارچربیهاراازلابهلایماهیچههایاطرافقلبوکلیههاآزادمیکند. دراینصورتماهیچههابهتررشدکردهوکارترمیمسلولهابهراحتیصورتمیگیرد.موضوع مطلب : رژیم لاغری
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

ایران منبع سرشاری است از گونه های مختلف گیاهان دارویی که در نقاط مختلف ایران به صورت خودرو رشد میکنند. از بین حدود سه هزار گونه گیاه دارویی که در دنیا شناخته شده حدود صد و چهل گونه خاص ایران است. در حال حاضر طب گیاهی و سنتی در غرب طرفداران بیشتری دارد، چنانکه هشتاد درصد مردم آلمان از هومیوپاتی و داروهای گیاهی استفاده میکنند و خانواده سلطنتی انگلستان بیش از یک قرن است که توسط اطبای هومیوپات درمان میشوند. همچنین داروهای گیاهی در کشورهایی چون آمریکا و فرانسه روز به روز طرفداران بیشتری پیدا میکند. امیدواریم این فرهنگ گمشده هر چه زودتر جای از دست رفته خود را بین مردم ما پیدا کند و شاهد باشیم که روز به روز مردم به طب سنتی و داروهای گیاهی اقبال بیشتری نشان دهند............ منابع: گیاهان دارویی و گیاه درمانی اثر محمد حسین صالحی سورمقی، سایت ایر طب، و سایتهای مرتبط
نويسندگان
صفحات اختصاصی
موضوعات وب
آرشيو مطالب
امکانات وب
خريد و فروش
رايگان اجناس
نو و دست دوم
Image by Cool Text: Logo and Button Generator - Create Your Own Logo Cool Text: Logo and Graphics Generator Future Google PR for giah-darmani.persianblog.ir - 2.00