گیاه درمانی و طب سنتی
این وبلاگ به روز رسانی میشود... 
قالب وبلاگ
۱۳ بهمن ۱۳۸۸ :: ٩:٢٤ ‎ب.ظ ::  نويسنده : ف.ع

 

 

1. نوشیدنالکلونوشابههایگازدار

 باایـنکهمـقدارچربیزیادیدراکثرنوشیدنیهایالکلیوجودنداردامابهخاطرکالریبالاالکلموجباضافهوزنمیشود. انـرژیوکـالـریمـوجوددرالـکـلبـایدبلافاصلهسوزاندهشود، وقتیبدنتانسرگرمسوزاندنکالریاضافیموجوددرایننوشیدنیاست،بدن شماانتخابدیگرینداردمگراینکهبیشترکالریهایمصرفشدهدیـگرازغـذاهایسالمراذخیرهکند.

 نوشـیدنیهایگازدارالکلیحتیبدترازنوشیدنیهاالکـلیهستندومـقداربسیـارزیادیکالریازقنداضافهشدهبهآنواردبدنتانمیکنند. حتـیمـصرفنوشابههایگازدارمعمولیراهمبایدبخاطرتاثیریکهبرقندخونمیگذارد،دررژیـمغذاییـتانمـحدودکنـید. پـساگرقصدپایینآوردنوزنتانرادارید،بهتراستبراینوشیدنـیتاحـدامکانازآبمعدنیاستفادهکنید.

 

2. ورزشیافعالیتفیزیکیکم

همهمامیدانیمکهبرایلاغرماندنبایدورزشکنیماماخیلیازمردمهنوزهمبهاندازهکافیورزشوفعالیتجسمانیدربرنامهزندگیخودندارندتاکالریهایمصرفیاضافهرابسوزاندیابرمتابولیسمکندخودغلبهکنند. بایددراکثرساعاتبیداریخودفعالیتفیزیکیداشتهباشید،یاحداقلسهجلسهدرهفته، 20 تا 30 دقیقهورزشکنید. اگراضافهوزنتانخیلیزیاداستوبرایورزشکردنمشکلدارید؛بهتراستازفعالیتهایسبکتروتفریحیتراستفادهکنید.

خیلیازافرادازرفتنبهباشگاهوانجامهمانبرنامهتمرینیمشابههمیشگیخستهمیشوند. وقتیبرنامهتمرینیبرایتانخستهکنندهشود،حتماًبایدآنراتندتندعوضکنیدچونانجامتمریناتتکراریوخستهکنندهمیتواندچربیسوزیشماراخرابکند. بدنماخیلیزودبهورزشعادتمیکندوتکرارچیزیکهبدنتانخیلیراحتبتواندآنراکاملکندهیچگونهتغییرفیزیکیایجادنمیکند. بله،هنوزهمکالریخواهیدسوزاندامااگربدنتانبهوضعیتکنونیمصرفکالریروزانهتانعادتکند،دیگروزنتانپاییننمیآید. یکراهبسیارعالیبرایبالابردننتیجهایناستکهباامتحانکردنانواعمختلفورزشهاوفعالیتها،بدنتانراواردچالشکنید؛شنا،اسکیت،رقص،یاحتیصخرهنوردی. وقتیورزشکردنبرایتانشکلتفریحپیداکندولذتبخشباشد،بهمدتطولانیتریآنراانجاممیدهیدوکالریبسیاربیشتریخواهیدسوزاند.

 

 

3. پایینآمدنمتابولیسم

رژیمهایغذاییکمکالریدرهفتههایاولخیلیخوب عملمیکندامابعدازمدتیدیگرتاثیریدرکاهشوزننخواهندداشت. دلیلآنایناستکهمتابولیسمشماپایینآمدهودر نتیجهبهاینمقدارمحدودمصرفکالریعادتمیکند. اگرباپایینآوردنبیشترکالریهایمصرفیبهاینمسئلهواکنشدهید،احتمالاًاینبارفقطعضلاتتانراازبینمیبریدودوبارهروندکاهشوزنتانبهرکودمیرسد. اینچرخهتاجاییادامهمییابدکهتصمیمتانبرایپایینآوردنکالریمصرفیمنحلمیشودودوبارهبهوضعیتتغذیهسابقتانبرمیگردید. امارمزاینکارایناستکهمقدارکالریمصرفیراکمکمپایینبیاورید،ودرعینحالازموادغذاییخوبومقدارکافیپروتئینبرایجلوگیریازازدسترفتنعضلات،استفادهکنید. انجامتمریناتبدنسازیبهشماکمکمیکندمتابولیسمتانرابالاببریدوچربیسوزیتانراتسریعکنید.

 

 

4. ندیدهگرفتنوعدههایغذایی

سادهبهنظرمیرسد،کمترمیخوریدوحتماًوزنکممیکنید. بههمیندلیلخیلیازافراددربعضیازوعدههاغذانمیخورندوبدنرابهحالتگرسنگیمفرطمیکشانند،وبرایحفظآمینواسیدهایلازمبرایبدن،عضلاتتجزیهمیشوندونتیجهآنچیزینیستجرپایینآمدنمتابولیسم. همچنیناگراجازهبدهیدقندخونتانخیلیپایینبیاید،دردهایشدیدگرسنگیرامتحملمیشویدواحتمالاینوجودداردکهبهپرخوریمفرطکشاندهشوید. پسسعیکنیدغذاهایسالمومقویاماکمحجموسبکدر 5 الی 6 وعدهدرروزبخورید. روزتانرابایکصبحانهخوبوسالمشروعکنیدکهحاویپروتئینباکیفیتباشد. بایدیادبگیریدکهچطوربااینروشغذاخوردنقندخونتانراتنظیمکنید.

 

 

5. مصرفزیادقندونمک

قندونمکاضافیمعمولاًدربسیاریازغذاهایفراوردهایباهممخلوطهستند. مصرفمقدارزیادیقنددریکوعدهغذاییباعثبالارفتنقندخونمیشود؛بدنبایدبهاینوضعیتواکنشدادهوآنرادوبارهپایینبیاورد. نتیجهآنایناستکهقسمتاعظمآنقنداضافیبهشکلچربیدربدنذخیرهمیشود.علاوه بر اینکه انسولین بیشتری ترشح میشود و ترشح زیاد این هورمون باعث چاقی میشود. اینجاستکهخیلیازافرادکهعادتبهخوردننوشابهدارندکهفاقدچربیاستمتعجبمیشوندونمیدانندکهچطورممکناستاینمادهباعثذخیرهشدنچربیدربدنشانشود. پسسعیکنیدتاحدامکانمصرفقندراپایینبیاورید.

 نمکهمباعثسردرگمیمیشودچونکالرینداردامامیتواندمنجربهافزایشوزنشود. نمکباعثمیشودبدنآبدرخودذخیرهکند و سلولیت تولید شود،درنتیجهبامصرفمقدارزیادینمکممکناستبرخیافراداحساسکنندکهچاقترمیشوند. پسسعیکنیدرژیمغذاییرادنبالکنیدکهبیشتردرآنازموادغذاییطبیعیوغیرفراوردهایاستفادهشدهباشد.

 

 

6. ننوشیدنآببهمیزانکافی

دریکروزمتوسط،بدناکثرافراددچاربیآبیمیشودچونخیلیبیشترازآنچهآبدرطولروزمینوشندبدنشانآبازدستمیدهد. آنهااکثراًاینرامتوجهنمیشوندچونمرکزتشنگیدربدنخیلیدقیقنیست. گاهیاوقاتکمبودآبدربدنمیتوانددردهایگرسنگیرابههمراهداشتهباشد،چونخیلیازمامقدارآبموردنیازروزانهمانراازموادغذاییتامینمیکنیم. اگربهاندازهکافیآبنمینوشیدومعمولاًاحساسگرسنگیمیکنید،هوسشمابهغذاممکناستبهخاطرتشنگیباشدنهگرسنگی. آبهمچنینبهبالابردنسطحانرژیبدننیزکمکمیکند،درنتیجهمیتوانیدخیلیبهترورزشکنیدتاکالریبسوزانیدووزنتانراپایینبیاورید. پسسعیکنیددرروزحداقل 8 لیوانآببنوشید.

  

7. سهمهایغذایینادرست

وقتیبرایکمکردنوزنتانرژیممیگیرید،فلسفهقدیمیهنوزهمکههنوزهکاربرددارد "کمبخوریدتاوزنتانپایینبیاید." گرچههمانطورکهدرمواردبالاگفتیمهیچیکازوعدههایغذاییرانبایدنادیدهبگیرید،اماراهحلایناستکهکمبخوریدومداومبخورید. خوردنغذایسبکدروعدههایغذاییبیشترکاهشوزنتانراتسریعمیکند.

  

8. اهدافغیرواقعی

ایجادهدفهاییکهدستیافتنبهآنهاخیلیسختباشدیاهدفهاییکهخیلیغیرواقعیباشندازجملهدلایلیاستکهتلاششمابرایکاهشوزنراناکاممیگذارد. وقتیتیپبدنیتاناندومورفباشد (تیپبدنیچاقوفربه) عاقلانهنیست که بخواهیداندامیکمانکنراپیداکنید. رسیدنبهاهدافتاندرموفقیتشمااهمیتزیادیدارد. اگربههدفهایتاندستپیدانکنید،ممکناستآخرکاراحساسکنیدفردیشکستخوردههستیدوهمانگیزهخودراازدستدادهوناامیدومایوسشوید.

 

 سعیکنیدهدفهاییکوچکوسهلالوصولبرایخودپیداکنیدتاانگیزهایباشدبرایموفقیتتان. کمکردنهمانیککیلووزندرهفتهکهمعمولاًتوصیهمیشودممکناستخیلیکندبهنظربرسداماحداقلآناینکهبدونهیچگونهسختیومشکلیمیتوانیدبهآندستپیداکنید. آنوقتاستکهحسپیروزیبهشمادستمیدهدویکقدمبههدفکلیوبزرگتانکهرسیدنبه وزنایدآلاستنزدیکمیشوید.

 

 

 

 

 
موضوع مطلب : رژیم لاغری / عدم کاهش وزن
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

ایران منبع سرشاری است از گونه های مختلف گیاهان دارویی که در نقاط مختلف ایران به صورت خودرو رشد میکنند. از بین حدود سه هزار گونه گیاه دارویی که در دنیا شناخته شده حدود صد و چهل گونه خاص ایران است. در حال حاضر طب گیاهی و سنتی در غرب طرفداران بیشتری دارد، چنانکه هشتاد درصد مردم آلمان از هومیوپاتی و داروهای گیاهی استفاده میکنند و خانواده سلطنتی انگلستان بیش از یک قرن است که توسط اطبای هومیوپات درمان میشوند. همچنین داروهای گیاهی در کشورهایی چون آمریکا و فرانسه روز به روز طرفداران بیشتری پیدا میکند. امیدواریم این فرهنگ گمشده هر چه زودتر جای از دست رفته خود را بین مردم ما پیدا کند و شاهد باشیم که روز به روز مردم به طب سنتی و داروهای گیاهی اقبال بیشتری نشان دهند............ منابع: گیاهان دارویی و گیاه درمانی اثر محمد حسین صالحی سورمقی، سایت ایر طب، و سایتهای مرتبط
نويسندگان
صفحات اختصاصی
موضوعات وب
آرشيو مطالب
امکانات وب
خريد و فروش
رايگان اجناس
نو و دست دوم
Image by Cool Text: Logo and Button Generator - Create Your Own Logo Cool Text: Logo and Graphics Generator Future Google PR for giah-darmani.persianblog.ir - 2.00