نقش خوردن شام در چاقی و لاغری (قسمت دوم)

 

 

 

نویسنده پرفسور منوچهر جعفریان 

 

دوعضومهمدیگربدننیزهمانندمغزانرژیخودرافقطازقندخونتامینمیکنند . یکیکلیهودیگریسلولهایقرمزخون.

 ایندوعضومهمبدندائماانرژیخودراازقندخونمیگیرندودرسطحقندخونتاثیرمیگذارند. حالباتوجهبهاینمطالبسوالیمطرحمیشودکه :

آیاشامخوردنعاملاصلیچاقیمحسوبمیشودواگراینطوراستچطورمیتوانگرسنهخوابید؟!!!

 ایکاشبهجایشامبیشتربهصبحانهخوردناهمیتمیدادیم در حالیکه درحالحاضراکثریتبچههایمحصلبدونصبحانهبهمدرسهمیروند.

منظورازشامنخوردنایننیستکهاصلاشامنخوریدوگرسنهبخوابید. « بحثاصلیمارویشامخوردندروقتمناسبشباست. »

 چراکهمتاسفانهدرکشورمااکثرخانوادههادرساعاتپایانیشبشامصرفمیکنند. دانشمندانطیتحقیقاتزیادیبهایننتیجهرسیدهاندکه : « مصرفغذادردیرهنگامسبببالارفتنوحشتناکقندخونمیشود. »

 

- قدماولبرایرهاییازچاقیآنهمبرایهمیشهوداشتنانداممتناسبایناستکهبههرنحویکهشده = نوشابههایشیرینوآردسفید = راتاجاییکهامکانداردازبرنامهغذاییخودحذفکنیم.

 اینموادقندخونرابهطوروحشتناکیبالامیبرندوسببترشحانسولینمیشوند. درحقیقتاینقندیاآردسفیدنیستکهمنجربهبروزچاقیمیشودبلکه :

 « عاملاصلیآنهمانانسولیناستکهدرخونمیچرخد. » 

 انسولینتنهاهورمونیاستکهبههورمونآنابول (anabole) معروفاست :

 آنابول یعنیهورمونچاقی.

 

درمقابلهورمونیوجودداردکهبههورمونکاتابول(katabole)معروفاستکههمانهورمونلاغریاست.

 

 هورمونهایلاغریعبارتنداز : «گلوکاگون» کهرغیبسرسختانسولینمیباشندوجایگاهآندرکنارسلولهایترشحکنندهانسولیندرجزایرلانگرهاساست. یکیدیگرازهورمونهاییکهدشمنواقعیهورمونانسولیناست «هورمونزوماتوتروپین» استکهازقسمتجلویهیپوفیزترشحشدهوبهخونمیریزد. اینهورمونکهمخففآن sth استدرصورتیبهخونمیریزدکهاولاانسانخوابباشدودیگراینکهانسولیندرخوننباشد.
اینهورمونبهاصطلاحشبکاراستواینهورمونوقتیترشحمیشودکههورمونملاتونینباعثخوابفردشدهباشدعملاصلیاینهورمونموثردررشدبچههابودهودربزرگسالانباعثذوبچربیها (لاغری) میباشد.اینهورمونشبکارچربیهاراازلابهلایماهیچههایاطرافقلبو

/ 0 نظر / 151 بازدید