لاغری با نوشیدن آب

- بدنبدونآبدرستعملنمیکندوبهطورمؤثربهسوختوسوزچربیهانمیپردازد.

کمبودآبدربدندراثرمصرفکمترازنیازآن،خودرابهصورتاضافهوزنظاهرینشانخواهدداد.

- برایرهاییازآبهایزایدومزاحمبینسلولیبایدآببیشتریبنوشید.

 

جهتکاهشوزن،نوشیدنآبضروریاست،ولیچقدرآبکافیاست؟

 

 بهطورمتوسطهرانسانیبهنوشیدنهشتلیوانآبدرشبانهروزاحتیاجدارد،اینیعنیحدوددولیترآبآشامیدنی،بااینحال،افرادیکهاضافهوزندارندبهازایهر 5/12 کیلواضافهوزناحتیاجبهنوشیدنیکلیوانآباضافیدارند. اگرشماورزشمیکنید،یایکروزگرموخشکتابستانرابیشترزیرنورخورشیدپشت

/ 0 نظر / 91 بازدید