نقش خوردن شام در چاقی و لاغری (قسمت اول)

 

نویسنده: پرفسور منو چهر جعفریان  

 

امروزهثابتشدهاستکهریشهاصلیچاقیدرپرخوریومصرفغذاهایپرکالرینیست, بلکهعللاصلیآنترکیباتیهستندکهآنغذاهاراتشکیلمیدهند.

 

 غذاهایمامخلوطیازسهمادۀ انرژیزامیباشند:

 

 کربوهیدراتها,چربیهاوپروتئینها.

 

درمیاناینسهمادهحیاتیانرژیزا - چربیهاوپروتئینهاچاقکنندهنیستند. کربوهیدراتهاهمبهدودستهتقسیممیشوند : کربوهیدراتهایبدوکربوهیدراتهایخوب.

 

 « کربوهیدراتهایخوب » : بهآندستهازموادغذاییقندیگفتهمیشودکهگلیکمیایندکسآنهابینرقمهای 1 تا 50 است. یعنیآنمادهیغذاییتا 50 درصدقدرتگلوکزرابالامیبردوبههماننسبتانسولینازلوزالمعدهترشحمیشودوبهقندخونمیریزد.رقمگلیکمیایندکسبین 50 تا 100 قندخونرابستهبهمقدارکربوهیدرتهایبدخیلیبالامیبرد.

 

مامیتوانیمغذاهایمصرفیخودرابهسهقسمتتقسیمکنیم:

 

 ١-غذاهاییباگلیکمیایندکسخیلیبالاکهقندخونراخیلیبالامیبرند .

 ٢-غذاهاییباگلیکمیایندکسمتوسطکهقندخونراکمتربالامیبرد .

 ٣ -غذاهاییباگلیکمیایندکسخیلیپایینکهبررویقندخونتاثیریندارند.

 

آنچهمسلماستاینکههرچهبیشترقندخونازطریقغذاهایمصرفیبالابرودبههماننسبتهمانسولینبهخونریختهمیشودویابرعکساگرغذاهایمصرفیتاثیرچندانیدربالارفتنقندخوننداشتهباشندبههماننسبتانسولینبسیارکمیبهخونریختهمیشودویااصلابهخونریختهنمیشود.

 

- برایمبارزهباچاقی : بایدسعیکنیمازغذاهاییاستفادهکنیمکهزیادانسولینطلبنباشند. چراکهانسولینچاقکنندهاستدرحالیکههورمونهایدیگرمانندگلوکاگرلهورمونهایلاغرکنندههستند.

 

اگرمالوزالمعدهویاپانکراسرادائماتحریککنیمومرتباسببترشحانسولینبهخونشویم, بایدبدانیمکهانسولینیکهبهخونریختهمیشوددرحدود 4 ساعتدرخونمیچرخد. انسولینهورمونیاستکهاگرزیاددرخونریختهشوددیگربهجاومحلتولیدیاولخودبرنمیگردد.اینهورموندرخوناعمالفیزیولوژیبسیارمهمیراانجاممیدهد.

 

ازجملهاینکهسببحملقندهایموجوددرخون (گلوکز) تاسلولهایبدنبهمنظورتولیدانرژی

/ 0 نظر / 179 بازدید