قرص و کپسول چای سبز و فواید آن در درمان چاقی

 

کپسولچایسبزیکمکملگیاهیاستکهآنتیاکسیدان،کنترلکنندهفشارخونوکلسترولوچربیسوزوکاهشدهندهوزنمیباشد.

 

 موادفعالومؤثر
250mg
 Green tea, powdered leaves
 
100mg
 Green tea leaves, titr, d.e. 40% polyphenols – 15% catechins – 3% caffeine
 

 مواردمصرف :

 

 خصوصیتویزهاینمکملگیاهی، بهعلتدارابودنپلیفنولهاوکاتشینها، محافظتسلولهایبدندربرابررادیکالهایآزادو یکآنتیاکسیدانقویومؤثرمیباشد.

 

 کپسولهایچایسبزبهعنوانکنترلوکاهشپرفشاریخونوکاهشچربیخون(کلسترول) توصیهمیگردد. همچنینبهعلتخاصیتگرمازائی، موجبسوختوسوزکالریونهایتاکاهشوزنولاغریمیگردد.

 

اثراتاصلیموادمؤثروفعالبرگهایپودرشدهچایسبز:

١- برگهاییکهبصورتپودردرمیآیند،غالبافقطازبرگهایتازهوبدونمواداضافیدیگربدستمیآیند. پودرچایسبزازتجمعپلاکتهایخونجلوگیریکردهوخطربیماریهایقلبیعروقیراکاهشمیدهد.اینمادهانبساطعروقیخونرابهبودبخشیدهوموجبآرامشخاطرگردیدهوبههمینمنظورمصرفشبانهاینکپسولآرامبخشمیباشد. وبالاخرهموادفعالموجوددربرگچایسبزمهارکننده،آنزیممبدلآنژیوتانسین (ACE inhibitor) بودهکهبههمینمنظوردراشخاصیکهدارایفشارخونبالامیباشند،موجبکاهشفشارخونمیگردند.

 

 ٢- موادمؤثربرگهایچایسبز(پلیفنولها 40% ،کاتشینها 15% وکافئین3%)

 

Catechine کاتشینهایموجوددرچایسبزوترکیباتموجوددرپلیفنولها،توامـا،خاصیتآنتیاکسیدانقویداشتهکهرادیکالهایآزادراغیرفعالنمودهبنابراین موجبسلامتیبافتهامیگردد. ایندستهازملکولهابهعلتخاصیتترموژنیکوگرمازائیموجبکاهشوزنمیگردند،اینموادباسوختوسوزوبهکاربریبالایمصرفکالرینیزدردرمانچاقیودرنتیجهکاهشوزنبکارمیروند.

 خاصیتمهمودیگرملکولهایفوقکاهشکلسترولخونمیباشد. چایسبزموجبکاهشچربیهایبدخون (LDL) وتریگلیسریدهاشدهوبالعکسموجبافزایشچربیهایخوبخون (HDL) کهبرایبدنمفیدمیباشندمیگردد، همچنینبدنرادرمقابلاکسیداسیونچربیهاوتجمعآنهامحافظتمینماید.

 

 دستورمصرف : 3 تا 4 کپسولدرروزهمراهباآبفراوانمیلشود .

 

(منبع :سهندداروسبز)

 

 

 

 

/ 0 نظر / 143 بازدید