تاثیر قرصهای لاغری در درمان چاقی

 

مسألهقرصهایلاغریکهاکنونتبلیغاتزیادیبرایترویجآنصورتمیگیرد،سئوالبسیاریازافرادمبتلابهاضافهوزنوچاقیاست. مطمئناًشماهمدرسایتهایدیگریاحتیدرداروخانهها،بااینقبیلداروهابرخوردکردهایدواینسئوالبرایتانمطرحشدهکهآیاواقعاًداروهایلاغریمؤثرند؟

 درمورداثراتاینداروهااخبارضدونقیضبسیاریموجوداست. سایتهایتبلیغاتی،ازاثراتمفیداینداروهاوکاهشوزنبدونتحملگرسنگیصحبتمیکنند،ولیدرسایتهایپزشکیمطالبدیگریمشاهدهمیشود.

 تحقیقاتپزشکیوبررسیهایآماریبررویافرادیکهدارومصرفکردهاندنشانمیدهد،اینداروهایابیاثرهستندیااثرآنهابسیارکوتاهمدتاستوپسازقطعدارو،وزنشخصبهحالتاولیهبازمیگردد.

دربسیاریازافراد،عوارضجانبیمصرفداروبروزمیکندوگاهیآنقدرشدیداستکهمیتوانگفت،داروبهجایاینکهبیماریچاقیرادرمانکند،بیماریدیگریراهمبهوجودآوردهاست.

 ایننکتهحائزاهمیتاستکهاستفادهازاینداروها،بهتنهاییبرایکاهشوزن،بههیچعنوانیکراهدرماناصولینیستوفردحتماًاحتیاجبهرژیمغذاییمناسبتحتمراقبتیکرژیمدرمانوفعالیتبدنیمنظمدارد.

 

 مصرفداروهایلاغریبرایچهکسانیموردنیازاست؟

 استفادهازاینداروهاتنهابرایافرادیمجازاستکه :

 1) نمایهتودهبدنیآنها (BMI) بالاتراز 30 باشد؛بدینمعنیکهدرمرحلهچاقیدرجه 2 باشندوهیچبیماریخاصینداشتهباشند. پسبهافرادیکهکمیاضافهوزندارندتوصیهمیشودازاینداروهااستفادهنکنندوفقطافرادخیلیچاق،مجازبهاستفادهازاینداروهاهستند.

 2) افرادیکهدراثراضافهوزنوچاقیمبتلابهدوعارضهمزمنشدهاند،مثلاًدراثراضافهوزنطولانیمدتدچارفشارخونبالاودیابتشدهاند.

 

 درمیاناینهمهداروکدامیکبرایدرمانچاقیتوصیهمیشوند؟

 

 درحالحاضرتنهاتعدادمعدودیازقرصهایموجوددربازارتوسطسازمانغذاودارو *FDA تأییدشدهاندومصرفآنهاتنهابرایمدتکوتاهی،چندهفتهوحداکثرچندماهمجازاست.

 اینداروها،اگرپایهگیاهیداشتهباشند،اثراتجانبیندارند. بیشترداروهایمورداستفاده،قرصهایضداشتهاهستندکهازاینجمله؛Tenuate,Didrex, Sanorex, Mazanor, Adipex-p, Meridia است. بیشتراینداروهاقرصهاویاکپسولهاییهستندکهموجبکاهشاشتهامیشوند.

 نوعدیگرازداروهایتجویزشده،قرصهایممانعتکنندهازجذبچربیهاهستندمثل xenical کهباچربیموجوددرغذاترکیبشدهوجذبآنراتا30 درصدکاهشمیدهد.

 

 

/ 0 نظر / 163 بازدید