نقش خوردن شام در چاقی و لاغری (قسمت سوم)

 

نویسنده پرفسور منوچهر جعفریان 

 

 

هورمون «زوماتوتروپین» درافرادچاقبسیارکمترشحمیشود 

 

دراواخرقرنبیستمدانشمندانبررویاینهورمونتحقیقکردندومتوجهشدندکهاینهورموننقشبسیارمهمیدررشدنوزادانوبچههادارد.

 هورمونزوماتوتروپیننقشدیگرینیزدارد : اینهورمونمانعازجمعشدنچربیدربدنمیشودوچربیهارامیسوزاند.

 اگرمیخواهیداندامیمناسبداشتهباشیدسعیکنیدهیچوقتاجازهندهیدچربیهادربدنشماانباشتهشوند.

 

چندپندطلاییبرایرهاییازچاقی:

 

 1- شعارلاغریراخوببهخاطربسپارید: خوببخوریدتالاغرشوید .

 

 2- کمخوریشماراچاقخواهدکرد .

 

 3- بدنخودراهیچگاهگرسنهنگهنداریدتابتوانیدلاغرشوید . چراکهگرسنگیسببتخلیهیچربیهاازسلولهایچربمیشود.سلولهایتخلیهشدهشروعبهتکثیرشدنمیکنند.سلولهایجدیدمنتظرمیمانندتاچربیهایجدیدموجوددرغذاهایبعدیذخایرجدیدیرادرآنهاپرکند. درنتیجهانسانبیشترازقبلچاقمیشود.

 

 4- سنجشمیزانکالریراازبرنامهغذاییخودحذفکنیدوبهجایآنبهگلیکمیایندکسغذاهاتوجهکنید.

 

 5- بهخوابخوداهمیتدهیدوسعیکنیدحداقل 7 ساعتدرشبانهروزبخوابید،زیراخوابخودمنجربهترشحهورمونزوماتوتروپینبهمیزانکافیبهخونشدهوباعثذوبچربیبدنمیشود.

 

 6- اگردرطولروزاحساسخستگینمودید،یکخوابکوتاهمیتواندباعثترشحهورمون STH بهخونشود. البتهاگرانسولیندرخوننباشد.

 

7- مصرفنوشابههایشیرینمانعترشحهورمونزوماتوتروپینشدهونیزهورمونملاتونیننیزکهمسئولبهخوابرفتنشمااست،کمترترشحمیشود.

 

 8- ورزش رافراموشنکنید. ورزشباعثترشحهورمونSTH  میشود.

 

 9- شامخودراقبلازساعت 8 شبصرفنمایید.سعیکنیدازغذاهایحاویویتامین B6 ,C وپروتئینمصرفکنید،زیرااینموادموجبترشحهورمونSTH  میشود.

  

/ 0 نظر / 105 بازدید