گیاه درمانی و طب سنتی

این وبلاگ به روز رسانی میشود...

هشت دلیل عدم کاهش وزن

    1. نوشیدنالکلونوشابههایگازدار  باایـنکهمـقدارچربیزیادیدراکثرنوشیدنیهایالکلیوجودنداردامابهخاطرکالریبالاالکلموجباضافهوزنمیشود. انـرژیوکـالـریمـوجوددرالـکـلبـایدبلافاصلهسوزاندهشود، وقتیبدنتانسرگرمسوزاندنکالریاضافیموجوددرایننوشیدنیاست،بدن شماانتخابدیگرینداردمگراینکهبیشترکالریهایمصرفشدهدیـگرازغـذاهایسالمراذخیرهکند.  نوشـیدنیهایگازدارالکلیحتیبدترازنوشیدنیهاالکـلیهستندومـقداربسیـارزیادیکالریازقنداضافهشدهبهآنواردبدنتانمیکنند. حتـیمـصرفنوشابههایگازدارمعمولیراهمبایدبخاطرتاثیریکهبرقندخونمیگذارد،دررژیـمغذاییـتانمـحدودکنـید. پـساگرقصدپایینآوردنوزنتانرادارید،بهتراستبراینوشیدنـیتاحـدامکانازآبمعدنیاستفادهکنید.   2. ورزشیافعالیتفیزیکیکم همهمامیدانیمکهبرایلاغرماندنبایدورزشکنیماماخیلیازمردمهنوزهمبهاندازهکافیورزشوفعالیتجسمانیدربرنامهزندگیخودندارندتاکالریهایمصرفیاضافهرابسوزاندیابرمتابولیسمکندخودغلبهکنند. بایددراکثرساعاتبیداریخودفعالیتفیزیکیداشتهباشید،یاحداقلسهجلسهدرهفته، 20 تا 30 دقیقهورزشکنید. اگراضافهوزنتانخیلیزیاداستوبرایورزشکردنمشکلدارید؛بهتراستازفعالیتهایسبکتروتفریحیتراستفادهکنید. خیلیازافرادازرفتنبهباشگاهوانجامهمانبرنامهتمرینیمشابههمیشگیخستهمیشوند. وقتیبرنامهتمرینیبرایتانخستهکنندهشود،حتماًبایدآنراتندتندعوضکنیدچونانجامتمریناتتکراریوخستهکنندهمیتواندچربیسوزیشماراخرابکند. بدنماخیلیزودبهورزشعادتمیکندوتکرارچیزیکهبدنتانخیلیراحتبتواندآنراکاملکندهیچگونهتغییرفیزیکیایجادنمیکند. بله،هنوزهمکالریخواهیدسوزاندامااگربدنتانبهوضعیتکنونیمصرفکالریروزانهتانعادتکند،دیگروزنتانپاییننمیآید. یکراهبسیارعالیبرایبالابردننتیجهایناستکهباامتحانکردنانواعمختلفورزشهاوفعالیتها،بدنتانراواردچالشکنید؛شنا،اسکیت،رقص،یاحتیصخرهنوردی. وقتیورزشکردنبرایتانشکلتفریحپیداکندولذتبخشباشد،بهمدتطولانیتریآنراانجاممیدهیدوکالریبسیاربیشتریخواهیدسوزاند.     3. پایینآمدنمتابولیسم رژیمهایغذاییکمکالریدرهفتههایاولخیلیخوب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 96 بازدید

آب کردن چربیهای زائد شکم

            شکمانسانازعضلاتیقویپوشیدهشدهکهنگهدارندهامعاءواحشاءاست. ورزشنکردن،انجامفعالیتهاینشستهومصرفکالریبیشازنیاز،موجبتجمعچربیدرمنطقهشکممیشود؛دراینصورتعضلاتشکم سفتیوحالتاولیهخودراازدستدادهوشکلظاهریاندامافتادهشدهوچربیذخیرهایشکمبهحالتگرهداراحساسمیشود. بهعلاوه،تجمعچربیدرمنطقهشکمبهخصوصدرخانمهاخطرابتلابهدیابتوعوارضعروقیراچندبرابرمیکند.   برایازبینبردنچربیهایاضافیشکمچهکنیم؟    اینبافتچربی،برایبدنیکانبارانرژیاستوبدنمازادنیازخودرادرآنذخیرهکرده ودرمواقعنیازازآنبرداشتمیکند. پسبایدکاریکردکهبدننیازمندانرژیبافتچربیشود. دریافتکالریکمتروورزشکردن،راهرسیدنبهاینمقصوداست. البتهاکنونباروشهایدیگریمثلجراحینیز،اینچربیهارابرمیدارندولیاگربتوانیمباورزش کهسلامتعمومیبدنرابهدنبالدارد آنراازبینببریم،مسلمابهجراحینیازینخواهدبود.   ادعامیشودکهکمربندهایشوکدهندهباواردکردنجریانهایالکتریکیبهچربیشکمموجبتجزیهآنهاوقویشدنعضلاتشکممیگردد. درصورتیکهتنهاجریانهاییباقدرتایمپالسهایمغز،موجبانقباضعضلاتمیشودواگرچنینجریانیبااینکمربندواردشکمشودموجبیکانقباضدردناکخواهدشد. البتهاستفادهازوسایلورزشیکهموجبانقباضعضلاتشکمشودمفیداستاماورزشکردنبهتنهاییکافینخواهدبود،چراکهکالریاضافیبازهمدرشکمیاباسنذخیرهمیشود. پسبایدازخوردنشیرینیهایخامهای وتنقلاتچربمثلچیپس،غذاهایپرروغنونانوبرنجزیادازحدپرهیزکرد.     یکورزشمفید: درازونشستازراحتترینومؤثرترینورزشهابرایبرطرفکردنچربیشکم است. بافشارزیادیکهبهعضلاتشکمواردمیشود،اینعضلاتقویشدهوشکمبهحالتاولیهبازمیگردد. مدتورزشچندروزیاچندهفتهنیستبلکهبایدآنرامداومانجامداد. تمریناتورزشیدرصورتیکهبهدرستیانجامنگیرند،بهکمرشماآسیبمیرسانند.    طریقهدرستانجامدرازنشست:   بهپشترویزمیننسبتاًنرمیبخوابید. پاهاراخمکنیدتاکفپایتانرویزمینقراربگیرد،دستانتانرابهرویسینهقراردهید. ابتداسررابلندکردهوسپسشانههارابهآرامی 30 تا
/ 0 نظر / 136 بازدید

تاثیر قرصهای لاغری در درمان چاقی

  مسألهقرصهایلاغریکهاکنونتبلیغاتزیادیبرایترویجآنصورتمیگیرد،سئوالبسیاریازافرادمبتلابهاضافهوزنوچاقیاست. مطمئناًشماهمدرسایتهایدیگریاحتیدرداروخانهها،بااینقبیلداروهابرخوردکردهایدواینسئوالبرایتانمطرحشدهکهآیاواقعاًداروهایلاغریمؤثرند؟  درمورداثراتاینداروهااخبارضدونقیضبسیاریموجوداست. سایتهایتبلیغاتی،ازاثراتمفیداینداروهاوکاهشوزنبدونتحملگرسنگیصحبتمیکنند،ولیدرسایتهایپزشکیمطالبدیگریمشاهدهمیشود.  تحقیقاتپزشکیوبررسیهایآماریبررویافرادیکهدارومصرفکردهاندنشانمیدهد،اینداروهایابیاثرهستندیااثرآنهابسیارکوتاهمدتاستوپسازقطعدارو،وزنشخصبهحالتاولیهبازمیگردد. دربسیاریازافراد،عوارضجانبیمصرفداروبروزمیکندوگاهیآنقدرشدیداستکهمیتوانگفت،داروبهجایاینکهبیماریچاقیرادرمانکند،بیماریدیگریراهمبهوجودآوردهاست.  ایننکتهحائزاهمیتاستکهاستفادهازاینداروها،بهتنهاییبرایکاهشوزن،بههیچعنوانیکراهدرماناصولینیستوفردحتماًاحتیاجبهرژیمغذاییمناسبتحتمراقبتیکرژیمدرمانوفعالیتبدنیمنظمدارد.    مصرفداروهایلاغریبرایچهکسانیموردنیازاست؟  استفادهازاینداروهاتنهابرایافرادیمجازاستکه :  1) نمایهتودهبدنیآنها (BMI) بالاتراز 30 باشد؛بدینمعنیکهدرمرحلهچاقیدرجه 2 باشندوهیچبیماریخاصینداشتهباشند. پسبهافرادیکهکمیاضافهوزندارندتوصیهمیشودازاینداروهااستفادهنکنندوفقطافرادخیلیچاق،مجازبهاستفادهازاینداروهاهستند.  2) افرادیکهدراثراضافهوزنوچاقیمبتلابهدوعارضهمزمنشدهاند،مثلاًدراثراضافهوزنطولانیمدتدچارفشارخونبالاودیابتشدهاند.    درمیاناینهمهداروکدامیکبرایدرمانچاقیتوصیهمیشوند؟    درحالحاضرتنهاتعدادمعدودیازقرصهایموجوددربازارتوسطسازمانغذاودارو *FDA تأییدشدهاندومصرفآنهاتنهابرایمدتکوتاهی،چندهفتهوحداکثرچندماهمجازاست.  اینداروها،اگرپایهگیاهیداشتهباشند،اثراتجانبیندارند. بیشترداروهایمورداستفاده،قرصهایضداشتهاهستندکهازاینجمله؛Tenuate,Didrex, Sanorex, Mazanor, Adipex-p, Meridia ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 100 بازدید
بهمن 90
5 پست
بهمن 89
11 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
17 پست
بهمن 88
62 پست
دی 88
9 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
10 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
2 پست
تیر 87
1 پست
طب_سنتی
1 پست
چای_سبز
1 پست
عسل
1 پست
جعفری
1 پست
خارمریم
1 پست