گیاه درمانی و طب سنتی

این وبلاگ به روز رسانی میشود...

قرص و کپسول چای سبز و فواید آن در درمان چاقی

  کپسولچایسبزیکمکملگیاهیاستکهآنتیاکسیدان،کنترلکنندهفشارخونوکلسترولوچربیسوزوکاهشدهندهوزنمیباشد.    موادفعالومؤثر250mg Green tea, powdered leaves 100mg Green tea leaves, titr, d.e. 40% polyphenols – 15% catechins – 3% caffeine   مواردمصرف :    خصوصیتویزهاینمکملگیاهی، بهعلتدارابودنپلیفنولهاوکاتشینها، محافظتسلولهایبدندربرابررادیکالهایآزادو یکآنتیاکسیدانقویومؤثرمیباشد.    کپسولهایچایسبزبهعنوانکنترلوکاهشپرفشاریخونوکاهشچربیخون(کلسترول) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 88 بازدید

لاغری با نوشیدن آب

- بدنبدونآبدرستعملنمی‌کندوبهطورمؤثربهسوختوسوزچربی‌هانمی‌پردازد. - کمبودآبدربدندراثرمصرفکمترازنیازآن،خودرابهصورتاضافهوزنظاهرینشانخواهدداد. - برایرهاییازآب‌هایزایدومزاحمبینسلولیبایدآببیشتریبنوشید.   جهتکاهشوزن،نوشیدنآبضروریاست،ولیچقدرآبکافیاست؟    بهطورمتوسطهرانسانیبهنوشیدنهشتلیوانآبدرشبانهروزاحتیاجدارد،اینیعنیحدوددولیترآبآشامیدنی،بااینحال،‌افرادیکهاضافهوزندارندبهازایهر 5/12 کیلواضافهوزناحتیاجبهنوشیدنیکلیوانآباضافیدارند. اگرشماورزشمی‌کنید،یایکروزگرموخشکتابستانرابیشترزیرنورخورشیدپشت
/ 0 نظر / 82 بازدید

نقش خوردن شام در چاقی و لاغری (قسمت سوم)

  نویسنده پرفسور منوچهر جعفریان      هورمون «زوماتوتروپین» درافرادچاقبسیارکمترشحمیشود.     دراواخرقرنبیستمدانشمندانبررویاینهورمونتحقیقکردندومتوجهشدندکهاینهورموننقشبسیارمهمیدررشدنوزادانوبچههادارد.  هورمونزوماتوتروپیننقشدیگرینیزدارد : اینهورمونمانعازجمعشدنچربیدربدنمیشودوچربیهارامیسوزاند.  اگرمیخواهیداندامیمناسبداشتهباشیدسعیکنیدهیچوقتاجازهندهیدچربیهادربدنشماانباشتهشوند.   چندپندطلاییبرایرهاییازچاقی:    1- شعارلاغریراخوببهخاطربسپارید: خوببخوریدتالاغرشوید .    2- کمخوریشماراچاقخواهدکرد .    3- بدنخودراهیچگاهگرسنهنگهنداریدتابتوانیدلاغرشوید . چراکهگرسنگیسببتخلیهیچربیهاازسلولهایچربمیشود.سلولهایتخلیهشدهشروعبهتکثیرشدنمیکنند.سلولهایجدیدمنتظرمیمانندتاچربیهایجدیدموجوددرغذاهایبعدیذخایرجدیدیرادرآنهاپرکند. درنتیجهانسانبیشترازقبلچاقمیشود.    4- سنجشمیزانکالریراازبرنامهغذاییخودحذفکنیدوبهجایآنبهگلیکمیایندکسغذاهاتوجهکنید.    5- بهخوابخوداهمیتدهیدوسعیکنیدحداقل 7 ساعتدرشبانهروزبخوابید،زیراخوابخودمنجربهترشحهورمونزوماتوتروپینبهمیزانکافیبهخونشدهوباعثذوبچربیبدنمیشود.    6- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 64 بازدید

نقش خوردن شام در چاقی و لاغری (قسمت دوم)

      نویسنده پرفسور منوچهر جعفریان    دوعضومهمدیگربدننیزهمانندمغزانرژیخودرافقطازقندخونتامینمیکنند . یکیکلیهودیگریسلولهایقرمزخون.  ایندوعضومهمبدندائماانرژیخودراازقندخونمیگیرندودرسطحقندخونتاثیرمیگذارند. حالباتوجهبهاینمطالبسوالیمطرحمیشودکه : آیاشامخوردنعاملاصلیچاقیمحسوبمیشودواگراینطوراستچطورمیتوانگرسنهخوابید؟!!!  ایکاشبهجایشامبیشتربهصبحانهخوردناهمیتمیدادیم در حالیکه درحالحاضراکثریتبچههایمحصلبدونصبحانهبهمدرسهمیروند. منظورازشامنخوردنایننیستکهاصلاشامنخوریدوگرسنهبخوابید. « بحثاصلیمارویشامخوردندروقتمناسبشباست. »  چراکهمتاسفانهدرکشورمااکثرخانوادههادرساعاتپایانیشبشامصرفمیکنند. دانشمندانطیتحقیقاتزیادیبهایننتیجهرسیدهاندکه : « مصرفغذادردیرهنگامسبببالارفتنوحشتناکقندخونمیشود. »   - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 141 بازدید

نقش خوردن شام در چاقی و لاغری (قسمت اول)

  نویسنده: پرفسور منو چهر جعفریان     امروزهثابتشدهاستکهریشهاصلیچاقیدرپرخوریومصرفغذاهایپرکالرینیست, بلکهعللاصلیآنترکیباتیهستندکهآنغذاهاراتشکیلمیدهند.    غذاهایمامخلوطیازسهمادۀ انرژیزامیباشند:    کربوهیدراتها,چربیهاوپروتئینها.   درمیاناینسهمادهحیاتیانرژیزا - چربیهاوپروتئینهاچاقکنندهنیستند. کربوهیدراتهاهمبهدودستهتقسیممیشوند : کربوهیدراتهایبدوکربوهیدراتهایخوب.    « کربوهیدراتهایخوب »‌ : بهآندستهازموادغذاییقندیگفتهمیشودکهگلیکمیایندکسآنهابینرقمهای 1 تا 50 است. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 133 بازدید
بهمن 90
5 پست
بهمن 89
11 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
17 پست
بهمن 88
62 پست
دی 88
9 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
10 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
2 پست
تیر 87
1 پست
طب_سنتی
1 پست
چای_سبز
1 پست
عسل
1 پست
جعفری
1 پست
خارمریم
1 پست