# رژیم_لاغری

آب کردن چربیهای زائد شکم

            شکمانسانازعضلاتیقویپوشیدهشدهکهنگهدارندهامعاءواحشاءاست. ورزشنکردن،انجامفعالیتهاینشستهومصرفکالریبیشازنیاز،موجبتجمعچربیدرمنطقهشکممیشود؛دراینصورتعضلاتشکم سفتیوحالتاولیهخودراازدستدادهوشکلظاهریاندامافتادهشدهوچربیذخیرهایشکمبهحالتگرهداراحساسمیشود. بهعلاوه،تجمعچربیدرمنطقهشکمبهخصوصدرخانمهاخطرابتلابهدیابتوعوارضعروقیراچندبرابرمیکند.   برایازبینبردنچربیهایاضافیشکمچهکنیم؟    اینبافتچربی،برایبدنیکانبارانرژیاستوبدنمازادنیازخودرادرآنذخیرهکرده ودرمواقعنیازازآنبرداشتمیکند. پسبایدکاریکردکهبدننیازمندانرژیبافتچربیشود. دریافتکالریکمتروورزشکردن،راهرسیدنبهاینمقصوداست. البتهاکنونباروشهایدیگریمثلجراحینیز،اینچربیهارابرمیدارندولیاگربتوانیمباورزش کهسلامتعمومیبدنرابهدنبالدارد آنراازبینببریم،مسلمابهجراحینیازینخواهدبود.   ادعامیشودکهکمربندهایشوکدهندهباواردکردنجریانهایالکتریکیبهچربیشکمموجبتجزیهآنهاوقویشدنعضلاتشکممیگردد. درصورتیکهتنهاجریانهاییباقدرتایمپالسهایمغز،موجبانقباضعضلاتمیشودواگرچنینجریانیبااینکمربندواردشکمشودموجبیکانقباضدردناکخواهدشد. البتهاستفادهازوسایلورزشیکهموجبانقباضعضلاتشکمشودمفیداستاماورزشکردنبهتنهاییکافینخواهدبود،چراکهکالریاضافیبازهمدرشکمیاباسنذخیرهمیشود. پسبایدازخوردنشیرینیهایخامهای وتنقلاتچربمثلچیپس،غذاهایپرروغنونانوبرنجزیادازحدپرهیزکرد.     یکورزشمفید: درازونشستازراحتترینومؤثرترینورزشهابرایبرطرفکردنچربیشکم است. بافشارزیادیکهبهعضلاتشکمواردمیشود،اینعضلاتقویشدهوشکمبهحالتاولیهبازمیگردد. مدتورزشچندروزیاچندهفتهنیستبلکهبایدآنرامداومانجامداد. تمریناتورزشیدرصورتیکهبهدرستیانجامنگیرند،بهکمرشماآسیبمیرسانند.    طریقهدرستانجامدرازنشست:   بهپشترویزمیننسبتاًنرمیبخوابید. پاهاراخمکنیدتاکفپایتانرویزمینقراربگیرد،دستانتانرابهرویسینهقراردهید. ابتداسررابلندکردهوسپسشانههارابهآرامی 30 تا
/ 0 نظر / 243 بازدید

تاثیر قرصهای لاغری در درمان چاقی

  مسألهقرصهایلاغریکهاکنونتبلیغاتزیادیبرایترویجآنصورتمیگیرد،سئوالبسیاریازافرادمبتلابهاضافهوزنوچاقیاست. مطمئناًشماهمدرسایتهایدیگریاحتیدرداروخانهها،بااینقبیلداروهابرخوردکردهایدواینسئوالبرایتانمطرحشدهکهآیاواقعاًداروهایلاغریمؤثرند؟  درمورداثراتاینداروهااخبارضدونقیضبسیاریموجوداست. سایتهایتبلیغاتی،ازاثراتمفیداینداروهاوکاهشوزنبدونتحملگرسنگیصحبتمیکنند،ولیدرسایتهایپزشکیمطالبدیگریمشاهدهمیشود.  تحقیقاتپزشکیوبررسیهایآماریبررویافرادیکهدارومصرفکردهاندنشانمیدهد،اینداروهایابیاثرهستندیااثرآنهابسیارکوتاهمدتاستوپسازقطعدارو،وزنشخصبهحالتاولیهبازمیگردد. دربسیاریازافراد،عوارضجانبیمصرفداروبروزمیکندوگاهیآنقدرشدیداستکهمیتوانگفت،داروبهجایاینکهبیماریچاقیرادرمانکند،بیماریدیگریراهمبهوجودآوردهاست.  ایننکتهحائزاهمیتاستکهاستفادهازاینداروها،بهتنهاییبرایکاهشوزن،بههیچعنوانیکراهدرماناصولینیستوفردحتماًاحتیاجبهرژیمغذاییمناسبتحتمراقبتیکرژیمدرمانوفعالیتبدنیمنظمدارد.    مصرفداروهایلاغریبرایچهکسانیموردنیازاست؟  استفادهازاینداروهاتنهابرایافرادیمجازاستکه :  1) نمایهتودهبدنیآنها (BMI) بالاتراز 30 باشد؛بدینمعنیکهدرمرحلهچاقیدرجه 2 باشندوهیچبیماریخاصینداشتهباشند. پسبهافرادیکهکمیاضافهوزندارندتوصیهمیشودازاینداروهااستفادهنکنندوفقطافرادخیلیچاق،مجازبهاستفادهازاینداروهاهستند.  2) افرادیکهدراثراضافهوزنوچاقیمبتلابهدوعارضهمزمنشدهاند،مثلاًدراثراضافهوزنطولانیمدتدچارفشارخونبالاودیابتشدهاند.    درمیاناینهمهداروکدامیکبرایدرمانچاقیتوصیهمیشوند؟    درحالحاضرتنهاتعدادمعدودیازقرصهایموجوددربازارتوسطسازمانغذاودارو *FDA تأییدشدهاندومصرفآنهاتنهابرایمدتکوتاهی،چندهفتهوحداکثرچندماهمجازاست.  اینداروها،اگرپایهگیاهیداشتهباشند،اثراتجانبیندارند. بیشترداروهایمورداستفاده،قرصهایضداشتهاهستندکهازاینجمله؛Tenuate,Didrex, Sanorex, Mazanor, Adipex-p, Meridia ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 162 بازدید

قرص و کپسول چای سبز و فواید آن در درمان چاقی

  کپسولچایسبزیکمکملگیاهیاستکهآنتیاکسیدان،کنترلکنندهفشارخونوکلسترولوچربیسوزوکاهشدهندهوزنمیباشد.    موادفعالومؤثر250mg Green tea, powdered leaves 100mg Green tea leaves, titr, d.e. 40% polyphenols – 15% catechins – 3% caffeine   مواردمصرف :    خصوصیتویزهاینمکملگیاهی، بهعلتدارابودنپلیفنولهاوکاتشینها، محافظتسلولهایبدندربرابررادیکالهایآزادو یکآنتیاکسیدانقویومؤثرمیباشد.    کپسولهایچایسبزبهعنوانکنترلوکاهشپرفشاریخونوکاهشچربیخون(کلسترول) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 142 بازدید

لاغری با نوشیدن آب

- بدنبدونآبدرستعملنمی‌کندوبهطورمؤثربهسوختوسوزچربی‌هانمی‌پردازد. - کمبودآبدربدندراثرمصرفکمترازنیازآن،خودرابهصورتاضافهوزنظاهرینشانخواهدداد. - برایرهاییازآب‌هایزایدومزاحمبینسلولیبایدآببیشتریبنوشید.   جهتکاهشوزن،نوشیدنآبضروریاست،ولیچقدرآبکافیاست؟    بهطورمتوسطهرانسانیبهنوشیدنهشتلیوانآبدرشبانهروزاحتیاجدارد،اینیعنیحدوددولیترآبآشامیدنی،بااینحال،‌افرادیکهاضافهوزندارندبهازایهر 5/12 کیلواضافهوزناحتیاجبهنوشیدنیکلیوانآباضافیدارند. اگرشماورزشمی‌کنید،یایکروزگرموخشکتابستانرابیشترزیرنورخورشیدپشت
/ 0 نظر / 143 بازدید

نقش خوردن شام در چاقی و لاغری (قسمت سوم)

  نویسنده پرفسور منوچهر جعفریان      هورمون «زوماتوتروپین» درافرادچاقبسیارکمترشحمیشود.     دراواخرقرنبیستمدانشمندانبررویاینهورمونتحقیقکردندومتوجهشدندکهاینهورموننقشبسیارمهمیدررشدنوزادانوبچههادارد.  هورمونزوماتوتروپیننقشدیگرینیزدارد : اینهورمونمانعازجمعشدنچربیدربدنمیشودوچربیهارامیسوزاند.  اگرمیخواهیداندامیمناسبداشتهباشیدسعیکنیدهیچوقتاجازهندهیدچربیهادربدنشماانباشتهشوند.   چندپندطلاییبرایرهاییازچاقی:    1- شعارلاغریراخوببهخاطربسپارید: خوببخوریدتالاغرشوید .    2- کمخوریشماراچاقخواهدکرد .    3- بدنخودراهیچگاهگرسنهنگهنداریدتابتوانیدلاغرشوید . چراکهگرسنگیسببتخلیهیچربیهاازسلولهایچربمیشود.سلولهایتخلیهشدهشروعبهتکثیرشدنمیکنند.سلولهایجدیدمنتظرمیمانندتاچربیهایجدیدموجوددرغذاهایبعدیذخایرجدیدیرادرآنهاپرکند. درنتیجهانسانبیشترازقبلچاقمیشود.    4- سنجشمیزانکالریراازبرنامهغذاییخودحذفکنیدوبهجایآنبهگلیکمیایندکسغذاهاتوجهکنید.    5- بهخوابخوداهمیتدهیدوسعیکنیدحداقل 7 ساعتدرشبانهروزبخوابید،زیراخوابخودمنجربهترشحهورمونزوماتوتروپینبهمیزانکافیبهخونشدهوباعثذوبچربیبدنمیشود.    6- ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 104 بازدید

نقش خوردن شام در چاقی و لاغری (قسمت دوم)

      نویسنده پرفسور منوچهر جعفریان    دوعضومهمدیگربدننیزهمانندمغزانرژیخودرافقطازقندخونتامینمیکنند . یکیکلیهودیگریسلولهایقرمزخون.  ایندوعضومهمبدندائماانرژیخودراازقندخونمیگیرندودرسطحقندخونتاثیرمیگذارند. حالباتوجهبهاینمطالبسوالیمطرحمیشودکه : آیاشامخوردنعاملاصلیچاقیمحسوبمیشودواگراینطوراستچطورمیتوانگرسنهخوابید؟!!!  ایکاشبهجایشامبیشتربهصبحانهخوردناهمیتمیدادیم در حالیکه درحالحاضراکثریتبچههایمحصلبدونصبحانهبهمدرسهمیروند. منظورازشامنخوردنایننیستکهاصلاشامنخوریدوگرسنهبخوابید. « بحثاصلیمارویشامخوردندروقتمناسبشباست. »  چراکهمتاسفانهدرکشورمااکثرخانوادههادرساعاتپایانیشبشامصرفمیکنند. دانشمندانطیتحقیقاتزیادیبهایننتیجهرسیدهاندکه : « مصرفغذادردیرهنگامسبببالارفتنوحشتناکقندخونمیشود. »   - ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 181 بازدید

نقش خوردن شام در چاقی و لاغری (قسمت اول)

  نویسنده: پرفسور منو چهر جعفریان     امروزهثابتشدهاستکهریشهاصلیچاقیدرپرخوریومصرفغذاهایپرکالرینیست, بلکهعللاصلیآنترکیباتیهستندکهآنغذاهاراتشکیلمیدهند.    غذاهایمامخلوطیازسهمادۀ انرژیزامیباشند:    کربوهیدراتها,چربیهاوپروتئینها.   درمیاناینسهمادهحیاتیانرژیزا - چربیهاوپروتئینهاچاقکنندهنیستند. کربوهیدراتهاهمبهدودستهتقسیممیشوند : کربوهیدراتهایبدوکربوهیدراتهایخوب.    « کربوهیدراتهایخوب »‌ : بهآندستهازموادغذاییقندیگفتهمیشودکهگلیکمیایندکسآنهابینرقمهای 1 تا 50 است. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 178 بازدید